Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2014

4648 e063 500

White Carpatians, Czech Republic

by Janek-Sedlar

Reposted fromlandscape landscape viapraguegolem praguegolem
Sama doma — iVysílání — Česká televize
Reposted frompraguegolem praguegolem
Play fullscreen
Prague - 10 Things You Need To Know
Reposted frompraguegolem praguegolem
8546 87d5 500
9353 7898
Reposted fromtrickster trickster viapraguegolem praguegolem
6291 da81
Reposted fromBlueEmbassy BlueEmbassy viapraguegolem praguegolem

July 28 2013

Pouhým okem viditelné

Viděl jsem večer padající satelity
a nevěděl jsem, co si přát.
Tak co mi chybí v životě do kvality?
Jen to, aby mě měl někdo rád.
Reposted fromseverak severak

July 27 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl